• pl
  • en

Dydaktyczne

W tym miejscu będą udostępniane zagadnienia i wymogi zaliczenia poszczególnych przedmiotów, zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych oraz zasady zaliczenia dla studentów z indywidualną organizacją studiów. Mogą się też pojawiać materiały dodatkowe.

Zagadnienia do zaliczenia z przedmiotu Kadry administracji publicznej (studia stacjonarne i niestacjonarne):

zagadnienia kadry administracji

Z uwagi na brak w bibliotece uniwersytetu książki: E. Knosala, Decyzja i doradztwo w administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2003 poniżej podaję wykład nt. Doradztwa:

Doradztwo

W celu ułatwienia przygotowania się do zaliczenia w terminie zerowym podaję treść ostatniego wykładu z przedmiotu Kadry administracji publicznej Ostatni wykład studia niestacjonarne Kadry.

Poniżej podaję również ćwiczenia z tematyki przedmiotu Kadry administracji publicznej:

Uzupełnianka nt zmiany ustania praw obowiązków i odpowiedzialności

Ćwiczenie z patologii

Zagadnienia do zaliczenia z przedmiotu Kierowanie w administracji publicznej (studia stacjonarne i niestacjonarne):

Zagadnienia do testu kierowanie w administracji 2018

Zagadnienia do zaliczenia z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej (studia stacjonarne i niestacjonarne):

Zagadnienia do przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej 2019

Materiały do przygotowania projektu z przedmiotu Zarządzanie strategiczne rozwojem

Materiały dodatkowe

Wymagania dotyczące projektu na zaliczenie przedmiotu Strategiczne zarządzanie rozwojem

Sylabus do przedmiotu: Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej i pytania do ćwiczeń

Podstawy organizacji i zarządzania w adm pub niestacjonarne Adm I st. pr prakt el

Pytania do ćwiczeń zaktualizowane