• pl
  • en

Katarzyna Kłosowska-Lasek

W tym miejscu są udostępniane przede wszystkim informacje dotyczące terminów zaliczeń, ale mogą się też pojawiać inne ogłoszenia organizacyjne, jeśli np. zajdzie potrzeba odrabiania części godzin z danego przedmiotu w innym, niż przewidywany, terminie lub zamiany terminów tygodnia A i B w przypadku wykładów odbywających się co dwa tygodnie.

Wykaz tygodni dydaktycznych obowiązujących na Wydziale Prawa i Administracji znajduje się na stronie internetowej WPiA w zakładce Strefa Studenta, Rozkłady zajęć, Studia stacjonarne: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji/strefa-studenta/rozklady-zajec/studia-stacjonarne/wykaz-tygodni-dydaktycznych

Uwaga: W przypadku rozwiązywania zadań w ramach kursu e-learningowego należy pamiętać, aby rozwiązywać również zadania dodatkowe, jeśli są na stronie zadaniowej (tzn. posiadają przycisk „ok”), aby nie zaniżać wyników zaliczenia. Należy jednak pamiętać, aby nie przyciskać przycisku „ok” przed udzieleniem odpowiedzi, ponieważ w części pytań liczba prób jest ograniczona i przyciskając przedwcześnie przycisk sprawdzenia odpowiedzi można zablokować możliwość udzielenia odpowiedzi prawidłowej. W przypadku krzyżówki należy odpowiedzi wpisywać małymi literami a w przypadku, gdyby odpowiedź zawierała dwa wyrazy – należy wpisać je łącznie, bez przerwy między nimi.

W przypadku problemów technicznych można kierować pytania bezpośrednio do administratora platformy e-learningowej, pana Norberta Skopa, na adres e-mail: norbi@ur.edu.pl.

W tym miejscu będą udostępniane zagadnienia i wymogi zaliczenia poszczególnych przedmiotów, zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych oraz zasady zaliczenia dla studentów z indywidualną organizacją studiów. Mogą się też pojawiać materiały dodatkowe.

Zagadnienia do zaliczenia z przedmiotu Kadry administracji publicznej (studia stacjonarne i niestacjonarne):

zagadnienia kadry administracji

Z uwagi na brak w bibliotece uniwersytetu książki: E. Knosala, Decyzja i doradztwo w administracji publicznej. Studium z nauki administracji i prawa administracyjnego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2003 poniżej podaję wykład nt. Doradztwa:

Doradztwo

W celu ułatwienia przygotowania się do zaliczenia w terminie zerowym podaję treść ostatniego wykładu z przedmiotu Kadry administracji publicznej Ostatni wykład studia niestacjonarne Kadry.

Poniżej podaję również ćwiczenia z tematyki przedmiotu Kadry administracji publicznej:

Uzupełnianka nt zmiany ustania praw obowiązków i odpowiedzialności

Ćwiczenie z patologii

Zagadnienia do zaliczenia z przedmiotu Kierowanie w administracji publicznej (studia stacjonarne i niestacjonarne):

Zagadnienia do testu kierowanie w administracji 2018

Zagadnienia do zaliczenia z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej (studia stacjonarne i niestacjonarne):

Zagadnienia do przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej 2019

Materiały do przygotowania projektu z przedmiotu Zarządzanie strategiczne rozwojem

Materiały dodatkowe

Wymagania dotyczące projektu na zaliczenie przedmiotu Strategiczne zarządzanie rozwojem

Sylabus do przedmiotu: Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej i pytania do ćwiczeń

Podstawy organizacji i zarządzania w adm pub niestacjonarne Adm I st. pr prakt el

Pytania do ćwiczeń zaktualizowane