• pl
  • en

Katarzyna Kłosowska-Lasek

W tym miejscu będą udostępniane zagadnienia i wymogi zaliczenia poszczególnych przedmiotów, zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych oraz zasady zaliczenia dla studentów z indywidualną organizacją studiów. Mogą się też pojawiać materiały dodatkowe.

Biurotechnika studia stacjonarne:

Na kolejne zajęcia należy zapoznać się z następującymi aktami normatywnymi:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650, ze zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, Dz. U. nr 148, poz. 973

oraz z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: https://web.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html

i publikacją „Ergonomia pracy z laptopem” dostępną na stronie internetowej: https://web.pip.gov.pl/ergonomia/pdf/ergonomia_pracy_z_laptopem.pdf

Biurotechnika studia niestacjonarne:

Na kolejnym zjeździe (6 godzin) będziemy omawiać następujące tematy:

Proces komunikacji, technika pisania pism (formalne zasady redagowania pism)

i rozpoczniemy temat: rodzaje pism typowych (pisma przewodnie, zaproszenia, protokoły i adnotacje, wezwania, podania, zaświadczenia, decyzje i postanowienia).

Strategiczne zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym

Na kolejne zajęcia każdy student powinien przygotować propozycję wizji Województwa Podkarpackiego i misji Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego.

Poniżej znajdują się materiały mogące pomóc w wykonaniu tego zadania, a także w przygotowaniu się do analizy strategicznej.

Materiały dodatkowe

 

W tym miejscu są udostępniane przede wszystkim informacje dotyczące terminów zaliczeń, ale mogą się też pojawiać inne ogłoszenia organizacyjne, jeśli np. zajdzie potrzeba odrabiania części godzin z danego przedmiotu w innym, niż przewidywany, terminie lub zamiany terminów tygodnia A i B w przypadku wykładów odbywających się co dwa tygodnie.

Wykaz tygodni dydaktycznych obowiązujących na Wydziale Prawa i Administracji znajduje się na stronie internetowej WPiA w zakładce Strefa Studenta, Rozkłady zajęć, Studia stacjonarne: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/prawa-i-administracji/strefa-studenta/rozklady-zajec/studia-stacjonarne/wykaz-tygodni-dydaktycznych

Zajęcia z przedmiotu Biurotechnika dla grupy B-4 studiów stacjonarnych zostają przeniesione na czwartki, od godziny 8.00 i odbywać się będą w sali 24 przy ul. Ofiar Getta.

Odrabianie zajęć z Biurotechniki z dnia 1 października na studiach stacjonarnych odbędzie się w środę, 30 października, w godzinach 9.45-13.00 w sali 25 przy ul. Ofiar Getta.